اندیشه ها — نیره توحیدی

این گفتگو با خانم نیره توحیدی در باره شناخت ایشان و دیدگاه او در باره سیاست و زن بوده است